پنل پیامک

نسخه پایه

برای مشاهده امکانات و تعرفه های موجود در این نسخه کاربری وارد سایت زیر شوید .

  • sms.aladdinltd.com/price آدرس
نسخه شرکتی سالانه

برای مشاهده امکانات و تعرفه های موجود در این نسخه کاربری وارد سایت زیر شوید .

  • sms.aladdinltd.com/price آدرس
نسخه سازمانی سالانه

برای مشاهده امکانات و تعرفه های موجود در این نسخه کاربری وارد سایت زیر شوید .

  • sms.aladdinltd.com/price آدرس