خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی سطح ۱ سالانه

انجام امور فنی و حل مشکلات احتمالی محصولات و خدمات یکبار خرید مانند طراحی سایت و ...

  • ۳۶۵ روز مدت زمان
  • ۲۴ ساعت تاخیر در پاسخگویی آنلاین
خدمات پشتیبانی سطح ۲ سالانه

انجام امور فنی و حل مشکلات احتمالی محصولات و خدمات یکبار خرید مانند طراحی سایت و ...

  • ۳۶۵ روز مدت زمان
  • ۱۲ ساعت تاخیر در پاسخگویی آنلاین