هاست لینوکس آلمان

هاست لینوکس GRP1 - 100 Mb سالانه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPANEL + Lite Speed پنل
 • رایگان نصب و انتقال سایت
 • هر ۱۲ ساعت بک آپ
 • ۱ سایت های قابل میزبانی
 • --- سه ماهه
 • --- شش ماهه
 • 42,000 تومان یکساله
هاست لینوکس GRP2 - 200 Mb شش ماهه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPANEL + Lite Speed پنل
 • رایگان نصب و انتقال سایت
 • هر ۱۲ ساعت بک آپ
 • ۱ سایت های قابل میزبانی
 • --- سه ماهه
 • 32,000 تومان شش ماهه
 • 58,000 تومان یکساله
هاست لینوکس GRP3 - 500 Mb شش ماهه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPANEL + Lite Speed پنل
 • رایگان نصب و انتقال سایت
 • هر ۱۲ ساعت بک آپ
 • ۱ سایت های قابل میزبانی
 • --- سه ماهه
 • 41,000 تومان شش ماهه
 • 77,000 تومان یکساله
هاست لینوکس GRP4 - 1000 Mb سه ماهه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPANEL + Lite Speed پنل
 • رایگان نصب و انتقال سایت
 • هر ۱۲ ساعت بک آپ
 • ۱ سایت های قابل میزبانی
 • 37,000 تومان سه ماهه
 • 69,000 تومان شش ماهه
 • 133,000 تومان یکساله
هاست لینوکس GRP5 - 2000 Mb سه ماهه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPANEL + Lite Speed پنل
 • رایگان نصب و انتقال سایت
 • هر ۱۲ ساعت بک آپ
 • ۱ سایت های قابل میزبانی
 • 44,000 تومان سه ماهه
 • 82,000 تومان شش ماهه
 • 158,000 تومان یکساله
هاست لینوکس GRP6 - 5000 Mb سه ماهه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPANEL + Lite Speed پنل
 • رایگان نصب و انتقال سایت
 • هر ۱۲ ساعت بک آپ
 • 2 سایت های قابل میزبانی
 • 62,000 تومان سه ماهه
 • 118,000 تومان شش ماهه
 • 230,000 تومان یکساله
هاست لینوکس GRP7 - 10000 Mb سه ماهه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPANEL + Lite Speed پنل
 • رایگان نصب و انتقال سایت
 • هر ۱۲ ساعت بک آپ
 • 3 سایت های قابل میزبانی
 • 92,000 تومان سه ماهه
 • 178,000 تومان شش ماهه
 • 350,000 تومان یکساله
هاست لینوکس GRP8 - 20000 Mb سه ماهه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPANEL + Lite Speed پنل
 • رایگان نصب و انتقال سایت
 • هر ۱۲ ساعت بک آپ
 • 4 سایت های قابل میزبانی
 • 127,000 تومان سه ماهه
 • 248,000 تومان شش ماهه
 • 490,000 تومان یکساله